Δομημένος Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες

Κεφάλαιο 2 - Καθορισμός απαιτήσεων.

Τι ονομάζουμε ως <<Δεδομένα>> ενός προβλήματος;

 • Ως δεδομένα ορίζουμε ένα σύνολο στοιχείων που είναι απαραίτητο για την επίλυση του προβλήματος.

 

Που υπάρχουν τα <<Δεδομένα>> του προβλήματος;

 • Τα δεδομένα είτε εμπεριέχονται στην εκφώνηση του προβλήματος είτε δεν εμπεριέχονται σε αυτήν και πρέπει να τα αναζητήσουμε σε άλλες όπως σε Αρχεία ή σε Βάσεις Δεδομένων.

 

Τα <<Δεδομένα>> ενός προβλήματος πρέπει να χαρακτηρίζονται από: 

 1. 1.    Σαφήνεια
 2. 2.    Πληρότητα
 3. 3.    Ακρίβεια

 

Σε ποιο από τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος γίνεται ο προσδιορισμός των ζητούμενων του προβλήματος:

 • Στο στάδιο του καθορισμού απαιτήσεων του προβλήματος στο οποίο, εκτός από την καταγραφή των δεδομένων γίνεται ο προσδιορισμός και η λεπτομερειακή περιγραφή των ζητούμενων.

 

Ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος περιλαμβάνει:

 1. Την σαφή καταγραφή των δεδομένων
 2. Την αναλυτική διατύπωση του προβλήματος
 3. Τη λεπτομερειακή περιγραφή των ζητούμενων
 4. Τη Διερεύνηση των αποτελεσμάτων

 

 

Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο:

 1. Ώστε να είναι σαφή και να γίνονται κατανοητά από τον τελικό χρήστη
 2. Να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις και τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων του προβλήματος
 3. Να εντοπίζονται εύκολα στην οθόνη ή στο χαρτί εκτύπωσης του υπολογιστή

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των απαιτήσεων ενός προβλήματος είναι :

 1. Η επιλογή δεδομένων που έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα μας
 2. Ο έλεγχος ορθότητας των δεδομένων του προβλήματος
 3. Ο έλεγχος πληρότητας των δεδομένων σε σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα του προβλήματος
 4. Ο καθορισμός των ζητούμενων του προβλήματος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να καθορίσουμε τα δεδομένα να τα ελέγξουμε ως προς την ορθότητα τους να προσδιορίσουμε τα ζητούμενα του. Τα αποτελέσματα είναι τα στοιχεία εκείνα που προκύπτουν σε σχέση με τα ζητούμενα του προβλήματος.