Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τομείς και

θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

Με το πρώτο μέρος να καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών − από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του − και το δεύτερο μέροςσυνθετική τους σκέψη. Η προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

με την επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

[Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, ΦΕΚ 934 τεύχος Β΄ 14-4-2014]

 

Κωδικός: EL1047125
Σχ. Μονάδα: Νομός Λέσβου » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

Ενότητες

Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών
1.1.3. Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών

Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα
2.1.1. Η έννοια του προβλήματος
2.1.2. Κατηγορίες προβλημάτων
2.1.3. Υπολογιστικά προβλήματα
2.1.4. Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) προβλήματος

Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι
2.2.1. Ορισμός αλγορίθμου
2.2.2. Χαρακτηριστικά αλγορίθμου
2.2.3. Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,
Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων [Εκτός Ύλης 2014-2015]
2.2.4. Βασικοί τύποι αλγορίθμων
2.2.5. Αναπαράσταση αλγορίθμου
2.2.6. Δεδομένα και αναπαράστασή τους
2.2.7. Εντολές και δομές αλγορίθμου
2.2.7.1. Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών
2.2.7.2. Δομή ακολουθίας
2.2.7.3. Δομή επιλογής
2.2.7.4. Δομή επανάληψης
2.2.7.5. Κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο [Εκτός Ύλης 2014-2015]
2.2.7.6. Αναδρομή [Εκτός Ύλης 2014-2015]
2.2.8. Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές δεδομένων
2.2.9. Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη [Εκτός Ύλης 2014-2015]
2.2.10. Τεκμηρίωση [Εκτός Ύλης 2014-2015]

Κεφάλαιο 2.3. Προγραμματισμός
2.3.1. Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα»
2.3.1.1. Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού
2.3.1.2. Προγραμματιστικά Υποδείγματα
2.3.1.3. Δομημένος Προγραμματισμός
2.3.2. Σχεδίαση και συγγραφή κώδικα
2.3.3. Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού [Εκτός Ύλης 2014-2015]

Κεφάλαιο 3.1. Λειτουργικά Συστήματα
3.1.1. Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα
3.1.2. Το Λειτουργικό Σύστημα και οι Αρμοδιότητές του
3.1.3. Η Δομή και η Ιεραρχία ενός Λειτουργικού Συστήματος
3.1.4. Βασικές Εργασίες του Λ.Σ.
3.1.4.1. Διαχείριση της ΚΜΕ
3.1.4.2. Διαχείριση της Μνήμης
3.1.4.3. Διαχείριση του Συστήματος Αρχείων
3.1.4.4. Διαχείριση Λειτουργιών Εισόδου/Εξόδου
3.1.5. Γνωστά Λειτουργικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3.2. Πληροφοριακά Συστήματα [Εκτός Ύλης 2014-2015]
3.2.1. Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα [Εκτός Ύλης 2014-2015]
3.2.2. Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης [Εκτός Ύλης 2014-2015]
3.2.3. Βάσεις Δεδομένων [Εκτός Ύλης 2014-2015]
3.2.4. Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων (SQL, XML) [Εκτός Ύλης 2014-2015]
Κεφάλαιο 3.3. Δίκτυα
3.3.1. Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών
3.3.2. Στοιχεία δικτύων
3.3.3. Κατηγορίες δικτύων
3.3.3.1. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία μετάδοσης
3.3.3.2. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία προώθησης της πληροφορίας
3.3.3.3. Είδη δικτύων βάσει περιοχής που καλύπτουν
3.3.4. Τοπολογίες Δικτύων
3.3.5. Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων
Κεφάλαιο 3.4. Τεχνητή Νοημοσύνη
3.4.1. Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη
3.4.2. Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
3.4.3. Τομείς εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης
3.4.4. Γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν.

Ανακοινώσεις