Ν334 - Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΤΣΕΑ

Περιγραφή

Η Νέα Τεχνολογία επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση του ασθενούς, τη καλύτερη μέτρηση και ανάπτυξη του υπολειπόμενου δυναμικού, τη συγκεκριμένη εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και συμβάλει σημαντικά στη καλύτερη αυτονομία του αναπήρου. Η έμφαση στη νέα τεχνολογία δημιουργεί καινούργιες ανάγκες υψηλής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για την εφαρμογή της. Η ραγδαία ανάπτυξη συστημάτων μικροεπεξεργαστών, με ισχυρές δυνατότητες αμφίδρομου χειρισμού μικτών ψηφιακών-αναλογικών σημάτων, έχει επιτρέψει τη δημιουργία έξυπνων μηχανημάτων, τα οποία, αξιολογούν αντικειμενικά το σύνολο ή μέρη του υπό αποκατάσταση ανθρώπινου συστήματος. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναζητούν και να αξιολογούν σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στις Νέες Τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην Υγεία.­

 

Κωδικός: KOM02445
Σχ. Μονάδα: Νομός Δωδεκανήσων » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ"
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

1.1 Εισαγωγή

1.2 Η Φύση της Πληροφορίας στο χώρο της Υγείας

1.3 Δομή της Πληροφορίας Υγείας

1.4 Δεδομένα Υγείας & Συστήματα Υπολογιστών

1.5 Συμπεράσματα

2.1 Βάσεις δεδομένων
2.2 Πίνακες
2.3 Σχέσεις
2.4 Ερωτήματα
2.5 Φόρμες
2.6 Εκθέσεις

Ημερολόγιο