The EU Citizens' Club

ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΟΥ

Περιγραφή

Με δεδομένο ότι α) η ευρωπαϊκή πληροφόρηση παρουσιάζει πολλά κενά καθώς και ότι β) ένα από τα βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θεωρείται το δημοκρατικό έλλειμμα, η απουσία δηλαδή των πολιτών από τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, το σύγχρονο δε σχολείο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ενημερωμένου και καλά πληροφορημένου αλλά συνάμα υπεύθυνου και ενεργού μαθητή-αυριανού πολίτη του κόσμου, ο όμιλος «Τhe ΕU CITIZENS’ CLUB» θα προσπαθήσει να γνωρίσει στους μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Κωδικός: G1618208
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Ενότητες

Μια ειρηνική Ευρώπη – η αρχή της συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως ο ανταγωνισμός μεταξύ Γερμανίας - Γαλλίας. Πριν από μισό και πλέον αιώνα, σημαντικές προσωπικότητες οραματίστηκαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στο δικό τους όραμα δημιουργήθηκε ένας χώρος ειρήνης και σταθερότητας σε μια αιματοβαμμένη από τους πολέμους ήπειρο. Ο ρόλος του Ζαν Μονέ και του Ρομπέρ Σουμάν ήταν καταλυτικός. Για να μάθετε περισσότερα για τους ιδρυτικούς πατέρες, πατήστε το σύνδεσμο: Οι ιδρυτές της ΕΕ.

Από το 1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες υπογράφουν στις 18 Απριλίου 1951 στο Παρίσι την εν λόγω συνθήκη. Αυ­τό ή­ταν το πρώ­το βή­μα σε μια δια­δι­κα­σί­α, η ο­ποί­α θα ο­δη­γού­σε στις «Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες της Ευ­ρώ­πης». Το ε­πό­με­νο τε­ρά­στιο βή­μα έ­γι­νε με την υ­πο­γρα­φή της Συν­θή­κης της Ρώ­μης το 1957. Η ε­νιαί­α ορ­γά­νω­ση, που δη­μιουρ­γή­θη­κε α­πό τη συν­θή­κη του Ρώ­μης το 1957, έ­γι­νε γνω­στή ως Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Οικονομική Κοι­νό­τη­τα (Ε­ΟΚ). Α­πό τό­τε μέ­χρι σή­με­ρα οι ε­ξε­λί­ξεις εί­ναι πολ­λές και ση­μα­ντι­κές. Τα έ­ξι αρ­χι­κά κρά­τη- μέ­λη έ­χουν γί­νει 28 και η συ­νερ­γα­σί­α έ­χει διευ­ρυν­θεί σε πά­ρα πολ­λούς το­μείς, στο ση­μεί­ο που να υ­πάρ­χει κοι­νό νό­μι­σμα για σχε­δόν τα μι­σά α­πό τα κρά­τη που με­τέ­χουν στην Ευρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση (το σύγ­χρο­νο φο­ρέ­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ο­λο­κλή­ρω­σης), να γί­νε­ται σο­βα­ρή προ­σπά­θεια για την ά­σκη­ση κοι­νής ε­ξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής και πολ­λές α­πό τις α­πο­φά­σεις, που έ­χουν ά­με­ση ε­πί­δρα­ση στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των κα­τοί­κων των κρα­τών αυ­τών να λαμ­βά­νο­νται σε υ­πε­ρε­θνι­κό ε­πί­πε­δο, α­πό τα όρ­γα­να της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει διανύσει ως σήμερα μια σημαντική πορεία. Για τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πατήστε εδώ: Ημερομηνίες_ΟΡΟΣΗΜΑ_ΕΕ

Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολυγλωσσία αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει 24 επίσημες γλώσσες. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις γλώσσες: Πολυγλωσσία

Για την προστιθέμενη αξία των γλωσσών διαβάστε:Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες καθώς και Οι ξένες γλώσσες και η αγοράΈρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες των εργαζομένων, 2014

Μπορείτε να εξασκήσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τις γλώσσες ακολουθώντας τους συνδέσμους: http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_el.htm

http://europa.eu/europago/games/linguago/linguago.jsp?language=el

Η EΕ έχει 28 χώρες-μέλη. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάθε κράτος-μέλος έχει τη δική του ιστορία, γεωγραφία και πολιτισμό...

Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη

Δοκίμασε τις γνώσεις σου με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.Μπορείς να παίξεις μόνος σου ή με τους συμμαθητές σου: http://europa.eu/kids-corner/explore_el.html

Καθεμιά από τις 28 χώρες της ΕΕ έχει τη δική της σημαία. Δες αν μπορείς να αντιστοιχίσεις ζεύγη ανοίγοντας τις κάρτες. Μάθε τι σημαίνουν τα χρώματα κάθε σημαίας: http://europa.eu/kids-corner/memory/index_el.htm#/choose_level

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη Συνθήκη Σένγκεν και τη σημασία της. Επίσης, παρουσιάζεται ο Κανονισμό του Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας.Συνθήκη Σένγκεν & Δουβλίνο ΙΙ, ΙΙΙ

Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το εμπόριο και τις μεταφορές. Εμείς στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα αναφερθούμε  στους εξής τομείς: Περιβάλλον, Ενέργεια, Κοινή Αγροτική/Γεωργική Πολιτική, Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Πολιτική ασφάλειας των τροφίμων, Πολιτική προστασίας καταναλωτών. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ΕΕ σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, παρακαλώ πατήστε εδώ.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει δικό της νομικό σύστημα και δίκαιο. Οι βασικοί κανόνες και αρχές ορίζονται στις ιδρυτικές συνθήκες, ενώ η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει νομικές και νομοθετικές πράξεις, τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν.Στη Συνθήκη της Λισαβόνας διευκρινίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών μελών της. Παράλληλα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κατοχυρώνεται η αρχή της δοτής αρμοδιότητας [άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)]. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η ΕΕ μπορεί να ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί με τις συνθήκες της ΕΕ. Οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 - 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -