Δομημένος Προγραμματισμός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Περιγραφή

Δείτε στις Ανακοινώσεις και στα έγγραφα του Μαθήματος !

Κωδικός: T104113
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 9ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ενότητες

Τι είναι ο Δομημένος Προγραμματισμός:

 • Είναι η τεχνική προγραμματισμού κατά την οποία χωρίζω το πρόγραμμα σε επιμέρους τμήματα τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά μπορούν και επικοινωνούν
 • Συνδυάζουν τις δύο τεχνικές (τμηματικού και ιεραρχικού προγραμματισμού)

 

Πλεονεκτήματα της χρήσης του Δομημένου Προγραμματισμού.

 1. Ευκολότερος έλεγχος και διόρθωση του κώδικα
 2. Καλύτερη συντήρηση και επέκταση του κώδικα
 3. Η τεκμηρίωση του προγράμματος εμπεριέχεται σε αυτό. 

Τι ονομάζουμε ως <<Δεδομένα>> ενός προβλήματος;

 • Ως δεδομένα ορίζουμε ένα σύνολο στοιχείων που είναι απαραίτητο για την επίλυση του προβλήματος.

 

Που υπάρχουν τα <<Δεδομένα>> του προβλήματος;

 • Τα δεδομένα είτε εμπεριέχονται στην εκφώνηση του προβλήματος είτε δεν εμπεριέχονται σε αυτήν και πρέπει να τα αναζητήσουμε σε άλλες όπως σε Αρχεία ή σε Βάσεις Δεδομένων.

 

Τα <<Δεδομένα>> ενός προβλήματος πρέπει να χαρακτηρίζονται από: 

 1. 1.    Σαφήνεια
 2. 2.    Πληρότητα
 3. 3.    Ακρίβεια

 

Σε ποιο από τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος γίνεται ο προσδιορισμός των ζητούμενων του προβλήματος:

 • Στο στάδιο του καθορισμού απαιτήσεων του προβλήματος στο οποίο, εκτός από την καταγραφή των δεδομένων γίνεται ο προσδιορισμός και η λεπτομερειακή περιγραφή των ζητούμενων.

 

Ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος περιλαμβάνει:

 1. Την σαφή καταγραφή των δεδομένων
 2. Την αναλυτική διατύπωση του προβλήματος
 3. Τη λεπτομερειακή περιγραφή των ζητούμενων
 4. Τη Διερεύνηση των αποτελεσμάτων

 

 

Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο:

 1. Ώστε να είναι σαφή και να γίνονται κατανοητά από τον τελικό χρήστη
 2. Να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις και τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων του προβλήματος
 3. Να εντοπίζονται εύκολα στην οθόνη ή στο χαρτί εκτύπωσης του υπολογιστή

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των απαιτήσεων ενός προβλήματος είναι :

 1. Η επιλογή δεδομένων που έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα μας
 2. Ο έλεγχος ορθότητας των δεδομένων του προβλήματος
 3. Ο έλεγχος πληρότητας των δεδομένων σε σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα του προβλήματος
 4. Ο καθορισμός των ζητούμενων του προβλήματος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να καθορίσουμε τα δεδομένα να τα ελέγξουμε ως προς την ορθότητα τους να προσδιορίσουμε τα ζητούμενα του. Τα αποτελέσματα είναι τα στοιχεία εκείνα που προκύπτουν σε σχέση με τα ζητούμενα του προβλήματος.

Τι καλείται ως <<Αλγόριθμος>>

Ως Αλγόριθμος ορίζεται η διαδοχική σειρά πεπερασμένου πλήθους λογικών βημάτων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο, τα οποία απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου:

 1. Να περιγράφει με ακρίβεια τα δεδομένα του
 2. Κάθε βήμα να είναι αυστηρά καθορισμένο και να φανερώνει τι ακριβώς κάνει
 3. Να δίνει με ακρίβεια τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε κάθε βήμα
 4. Να ολοκληρώνεται πάντα σωστά η σκέψη επίλυσης του προβλήματος σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων που το καθένα εκτελείται σε πεπερασμένο χρόνο.

4.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
4.2. ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ
4.3. ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4.4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
4.4.1. Ακολουθία
4.4.2. Επιλογή (Αν ... τότε ... αλλιώς ...)
4.4.3. Επανάληψη

5.1. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
5.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
5.2.1. Ιεραρχικός Προγραμματισμός
5.2.2. Τμηματικός Προγραμματισμός

6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.2. ΔΟΚΙΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΛΑΘΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
7.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
7.2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.2.1. Γλώσσες μηχανής
7.2.2. Συμβολικές Γλώσσες
7.2.3. Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου
7.2.4. Γλώσσες 4ης γενιάς
7.3. ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7.3.1. Διαδικασιακός Προγραμματισμός
7.3.2. Δομημένος Προγραμματισμός
7.3.3. Παράλληλος Προγραμματισμός
7.3.4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
7.3.5. Συναρτησιακός Προγραμματισμός
7.3.6. Λογικός Προγραμματισμός
7.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
7.4.1. Μεταγλωττιστής
7.4.2. Γραφή Εκτέλεση Προγράμματος
7.4.3. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
8.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.2.1. Ακέραιος
8.2.2. Πραγματικός
8.2.3. Λογικός
8.2.4. Χαρακτήρας
8.2.5. Αλφαριθμητικός τύπος
8.3. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASCAL
8.3.1. Επικεφαλίδα
8.3.2. Δηλώσεις
8.3.3. Κύριο Πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

9.1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
9.1.1. read, readln
9.1.2. write, writeln
9.2. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
9.3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
10.1. IF
10.2. CASE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
11.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
11.2. WHILE
11.3. REPEAT – UNTIL
11.4. FOR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
12.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
12.1.1. Διαδικασίες οριζόμενες από τον χρήστη
12.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
12.2.1. Συναρτήσεις οριζόμενες από τον χρήστη (εξαιρούνται ΑΝΑΔΡΟΜΗ και Παράδειγμα χρήσης αναδρομής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.2. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1) Δεν θα διδαχθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας QBASIC ούτε οι προτάσεις που περιέχονται στο βιβλίο για υλοποίηση αλγορίθμων στο περιβάλλον αυτό. Επίσης, δεν θα δοθούν Ερωτήσεις, Ασκήσεις ή Δραστηριότητες για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.

2) Σε ασκήσεις ή προβλήματα για την επίλυση των οποίων απαιτείται αναπαράσταση αλγορίθμου, αυτή μπορεί να γίνει: α) Με ψευδοκώδικα, χρησιμοποιώντας τις εντολές που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 4.2. του βιβλίου (Προγραμματισμός Υπολογιστών των Αλ. Σιδερίδη κ.ά.) είτε με στοιχεία της γλώσσας Pascal ή με συνδυασμό αυτών, β) με λογικό διάγραμμα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4.3 και 4.4 (4.4.1, 4.4.2 και 4.4.3) του βιβλίου, γ) με τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -