ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Προβολή Άσκησης

Γλωσσική επίγνωση Β2 άσκηση 1


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Why -------- ---------- again?

He suggested that we should meet again.

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
He'd like ------ ------- ------- her tomorrow.

He wants to visit her tomorrow.

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Take an umbrella ------- ------- it rains.

Take in umbrella as it may rain.

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
She has only a slight ------- ---------- passing the test.

I don't think she'll pass the test.

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
The old house gives ------- ------- --------.

The old house makes her feel frightened.

Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
It has never -------- ---------- mind that she might win.

I have never thought that she might win.

Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
What's ------- ---------?

How much does it cost?

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
The students were kept ------- ---------- --------- about the test.

The students knew nothing about the test.

Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
He's anxious because he got -------- --------- .

He's anxious because he owes money.

Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
------- -------- their friendship grew into love.

Little by little their friendship grew into love.